அக்பர் பீர்பால் கதைகள்(Akbar birbal Stories)

தெனாலி ராமன் கதைகள் (Thenali Raman Stories)

மரியாதை ராமன் கதைகள் (Mariyadai Raman Stories)

முல்லா கதைகள் (Mulla Stories)

அப்பாஜி கதைகள் (Appaji Stories)

நீதிக் கதைகள் (Neethi Stories)

ஈசாப் நீதிக் கதைகள் (Esap Neethi Stories)

பஞ்சதந்திர கதைகள் (Panchatantra stories)

விக்கிரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் (Vikramathithan Vethalam stories)

பரமார்த்த குரு கதைகள் (Paramartha Guru Stories)

சிறுவர் கதைகள் (Kids Stories)