0545. இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன்

Rate this post

0545. இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன்

0545. Iyalpulik Kolochchum Mannavan

 • குறள் #
  0545
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  செங்கோன்மை (Sengonmai)
  The Right Sceptre
 • குறள்
  இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
  பெயலும் விளையுளும் தொக்கு.
 • விளக்கம்
  முறைப்படி செங்கோல் செலுத்தும் மன்னனது நாட்டில், பருவ மழையும், குறையாத விளைபொருளும் ஒருங்கே உள்ளனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields,
  There fall the showers, there rich abundance crowns the fields.
 • Meaning
  Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country of the king who sways his sceptre with justice.

Leave a comment