0564. இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல்

Rate this post

0564. இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல்

0564. Iraikadiyan Endruraikkum Innaachchol

 • குறள் #
  0564
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வெருவந்த செய்யாமை (Veruvandha Seiyaamai)
  Absence of Terrorism
 • குறள்
  இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
  உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  குடிகள், ‘எம்மன்னவன் கொடியன்’ என்று சொல்லும்படி நடக்கும் மன்னவன், வாழ்நாள் குறைந்து விரைவில் கெடுவான்.
 • Translation
  in English
  ‘Ah! cruel is our king’, where subjects sadly say,
  His age shall dwindle, swift his joy of life decay.
 • Meaning
  The king who is spoken of as cruel will quickly perish; his life becoming shortened.

Leave a comment