0571. கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங்

Rate this post

0571. கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங்

0571. Kannottam Ennum Kazhiperung

 • குறள் #
  0571
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  கண்ணோட்டம் என்னும் கழிபெருங் காரிகை
  உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.
 • விளக்கம்
  கண்ணோட்டம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மிகச் சிறந்த அழகு மன்னனிடத்தில் இருப்பதால் தான் இந்த உலகம் அழியாமல் உள்ளது.
 • Translation
  in English
  Since true benignity, that grace exceeding great, resides
  In kingly souls, world in happy state abides.
 • Meaning
  The world exists through that greatest ornament (of princes), a gracious demeanour.

Leave a comment