0576. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர்

Rate this post

0576. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர்

0576. Manno Diyaindha Maraththanaiyar

 • குறள் #
  0576
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
  டியைந்துகண் ணோடா தவர்.
 • விளக்கம்
  இரக்கத்தைக் காட்டும் கண்களை உடையவராயிருந்தும் இரக்கத்தைக் காட்டாதவர், மண்ணோடு பொருந்தி நிற்கின்ற மரத்தை ஒப்பர்.
 • Translation
  in English
  Whose eyes ‘neath brow infixed diffuse no ray
  Of grace; like tree in earth infixed are they.
 • Meaning
  They resemble the trees of the earth, who although they have eyes, never look kindly (on others).

Leave a comment