0579. ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண்

Rate this post

0579. ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண்

0579. Oruththaatrum Panbinaar Kannumkan

 • குறள் #
  0579
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கண்ணோட்டம் (Kannottam)
  Benignity
 • குறள்
  ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணும்கண் ணோடிப்
  பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.
 • விளக்கம்
  தண்டித்து அடக்க வேண்டியவரிடத்தும் கண்ணோட்டஞ் செய்து, அக்குற்றத்தைப் பொறுக்கும் தன்மையே அரசர்க்கு முதன்மையான நற்குணமாகும்.
 • Translation
  in English
  To smile on those that vex, with kindly face,
  Enduring long, is most excelling grace.
 • Meaning
  Patiently to bear with, and show kindness to those who grieve us, is the most excellent of all dispositions.

Leave a comment