0590. சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க

Rate this post

0590. சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க

0590. Sirappariya Otrinkan Seiyarka

 • குறள் #
  0590
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஒற்றாடல் (Otraadal)
  Detectives
 • குறள்
  சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின்
  புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.
 • விளக்கம்
  ஓர் ஒற்றனுக்குச் செய்யும் சிறப்பை, மற்றவர்கள் அறியுமாறு செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு செய்தால், அரசன் தன்னுடைய இரகசியத்தைத் தானே வெளிப்படுத்தியவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Reward not trusty spy in others’ sight,
  Or all the mystery will come to light.
 • Meaning
  Let not a king publicly confer on a spy any marks of his favour; if he does, he will divulge his own secret.

Leave a comment