0593. ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார்

Rate this post

0593. ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார்

0593. Aakkam Ezhandhemendru Allaavaar

 • குறள் #
  0593
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம்
  ஒருவந்தம் கைத்துடை யார்.
 • விளக்கம்
  ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம் கைப்பொருளாக உள்ளவர் ‘யாம் செல்வத்தை இழந்து விட்டோம்’ என்று சொல்லி வருந்தமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  ‘Lost is our wealth,’ they utter not this cry distressed,
  The men of firm concentred energy of soul possessed.
 • Meaning
  They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”

Leave a comment