0607. இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர்

Rate this post

0607. இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர்

0607. Idipurindhu Ellunjchol Ketpar

 • குறள் #
  0607
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  இடிபுரிந்து எள்ளுஞ்சொல் கேட்பர் மடிபுரிந்து
  மாண்ட உஞற்றி லவர்.
 • விளக்கம்
  சோம்பலை விரும்பிச் சிறந்த முயற்சியை மேற்கொள்ளாதவர், தம்மைப் பிறர் கடிந்தும், இகழ்ந்தும் கூறும் சொற்களைக் கேட்பர்.
 • Translation
  in English
  Who hug their sloth, nor noble works attempt,
  Shall bear reproofs and words of just contempt.
 • Meaning
  Those who through idleness, and do not engage themselves in dignified exertion, will subject themselves to rebukes and reproaches.

Leave a comment