0630. இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின்

Rate this post

0630. இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின்

0630. Innaamai Inbam Enakkolin

 • குறள் #
  0630
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
  ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  ஒருவன், தன் முயற்சியினால் உண்டாகும் துன்பத்தை இன்பமாகக் கொள்வானானால், அவன் பகைவரும் விரும்பி மதிக்கத்தக்க சிறப்பை அடைவான்.
 • Translation
  in English
  Who pain as pleasure takes, he shall acquire
  The bliss to which his foes in vain aspire.
 • Meaning
  The elevation, which even his enemies will esteem, will be gained by him, who regards pain as pleasure.

Leave a comment