0631. கருவியும் காலமும் செய்கையும்

Rate this post

0631. கருவியும் காலமும் செய்கையும்

0631. Karuviyum Kaalamum Seigaiyum

 • குறள் #
  0631
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
  அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.
 • விளக்கம்
  தொழில் செய்வதற்குத் தேவையான கருவி, அதற்கு ஏற்ற காலம், செய்யும் விதம், செய்யப்படும் அரிய செயல் ஆகியவற்றை நன்கு ஆராய வல்லவனே அமைச்சனாவான்.
 • Translation
  in English
  A minister is he who grasps, with wisdom large,
  Means, time, work’s mode, and functions rare he must discharge.
 • Meaning
  The minister is one who can make an excellent choice of means, time, manner of execution, and the difficult undertaking (itself).

Leave a comment