0634. தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும்

Rate this post

0634. தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும்

0634. Therithalum Therndhu Seyalum

 • குறள் #
  0634
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
  சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.
 • விளக்கம்
  செய்வதற்குரிய செயல் பற்றி ஆராய்தல், ஆராய்ந்து செய்தல், அறிவுரைகளைத் துணிந்து சொல்லுதல் ஆகியவற்றில் வல்லவனே அமைச்சனாவான்.
 • Translation
  in English
  A minister has power to see the methods help afford,
  To ponder long, then utter calm conclusive word.
 • Meaning
  The minister is one who is able to comprehend (the whole nature of an undertaking), execute it in the best manner possible, and offer assuring advice (in time of necessity).

Leave a comment