0635. அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ்

Rate this post

0635. அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ்

0635. Aranarindhu Aandramaindha Sollaanenj

 • குறள் #
  0635
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்
  திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.
 • விளக்கம்
  அறங்களை அறிந்து, அறிவு நிறைந்த சொல்லையுடையவனாய், எப்பொழுதும் செயல்களைச் செய்யும் வழிகளை அறிந்தவன், ஆலோசனை கூறுதற்குரிய துணையாவான்.
 • Translation
  in English
  The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words.
  With plans for every season apt, in counsel aid affords.
 • Meaning
  He is the best helper (of the king) who understanding the duties, of the latter, is by his special learning, able to tender the fullest advice, and at all times conversant with the best method (of performing actions).

Leave a comment