0642. ஆக்கமுங் கேடும் அதனால்

Rate this post

0642. ஆக்கமுங் கேடும் அதனால்

0642. Aakkamung Kedum Adhanaal

 • குறள் #
  0642
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலால்
  காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு வாழ்வும் தாழ்வும் அவனுடைய நாவில் பிறக்கும் சொல்லால் வருதலால், சொல்லில் தவறு உண்டாகாமல் காத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Since gain and loss in life on speech depend,
  From careless slip in speech thyself defend.
 • Meaning
  Since (both) wealth and evil result from (their) speech, ministers should most carefully guard themselves against faultiness therein.

Leave a comment