0643. கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க்

Rate this post

0643. கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க்

0643. Kettaarp Pinikkum Thagaiyavaaik

 • குறள் #
  0643
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
  வேட்ப மொழிவதாம் சொல்.
 • விளக்கம்
  கெட்டவர்களைத் தன்வயமாக்கும் தன்மையுடையதாகவும், கேளாதவர்களும் கேட்க விரும்புமாறும் சொல்வதே சிறந்த சொல் எனப்படும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis speech that spell-bound holds the listening ear,
  While those who have not heard desire to hear.
 • Meaning
  The (minister’s) speech is that which seeks (to express) elements as bind his friends (to himself) and is so delivered as to make even his enemies desire (his friendship).

Leave a comment