0644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை

Rate this post

0644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை

0644. Thiranarindhu Solluga Sollai

 • குறள் #
  0644
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
  பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.
 • விளக்கம்
  தாம் சொல்லக் கருதியதைச் சொல்லின் திறத்தை அறிந்து சொல்லுதல் வேண்டும். அதனினும் மேம்பட்ட அறமும் பொருளும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Speak words adapted well to various hearers’ state;
  No higher virtue lives, no gain more surely great.
 • Meaning
  Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth.

Leave a comment