0647. சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான்

Rate this post

0647. சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான்

0647. Solalvallan Sorvilan Anjaan

 • குறள் #
  0647
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  சொல்வன்மை (Solvanmai)
  Power in Speech
 • குறள்
  சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை
  இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது.
 • விளக்கம்
  தான் எண்ணியவற்றைப் பிறர் ஏற்குமாறு சொல்ல வல்லவனாகவும், சொல்ல வேண்டியவற்றை மறவாதவனாகவும், அவைக்கு அஞ்சாதவனாகவும் உள்ளவனைப் பகைவனாகக் கொண்டு வெல்லுதல் எவர்க்கும் அரிது.
 • Translation
  in English
  Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech,
  ‘Tis hard for hostile power such man to overreach.
 • Meaning
  It is impossible for any one to conquer him by intrique who possesses power of speech, and is neither faulty nor timid.

Leave a comment