0674. வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம்

Rate this post

0674. வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம்

0674. Vinaipagai Endrirandin Echcham

 • குறள் #
  0674
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
  தீயெச்சம் போலத் தெறும்.
 • விளக்கம்
  முடிவு பெறாத செயலும் அடக்கப்படாத பகையும் அணைக்கப் படாத நெருப்பைப் போன்று பின் வளர்ந்து கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  With work or foe, when you neglect some little thing,
  If you reflect, like smouldering fire, ’twill ruin bring.
 • Meaning
  When duly considered, the incomplete execution of an undertaking and hostility will grow and destroy one like the (unextinguished) remnant of a fire.

Leave a comment