0675. பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு

Rate this post

0675. பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு

0675. Porulkaruvi Kaalam Vinaiyidanodu

 • குறள் #
  0675
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்
  இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு செயலைச் செய்யுமிடத்துப் பொருள், கருவி, காலம், செயல், இடம் ஆகிய இவ்வைந்தையும் ஐயமற ஆராய்ந்து செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Treasure and instrument and time and deed and place of act:
  These five, till every doubt remove, think o’er with care exact.
 • Meaning
  Do an act after a due consideration of the (following) five, viz. money, means, time, execution and place.

Leave a comment