0679. நட்டார்க்கு நல்ல செயலின்

Rate this post

0679. நட்டார்க்கு நல்ல செயலின்

0679. Nattaarkku Nalla Seyalin

 • குறள் #
  0679
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைசெயல்வகை (Vinaiseyalvagai)
  Modes of Action
 • குறள்
  நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
  ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  நண்பருக்கு இனியவற்றைச் செய்வதைவிட, பகைவருடன் சேராதிருப்பவரை விரைந்து நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Than kindly acts to friends more urgent thing to do,
  Is making foes to cling as friends attached to you.
 • Meaning
  One should rather hasten to secure the alliance of the foes (of one’s foes) than perform good offices to one’s friends.

Leave a comment