0681. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

Rate this post

0681. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல்

0681. Anbudaimai Aandra Kudippiraththal

 • குறள் #
  0681
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
  பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.
 • விளக்கம்
  சுற்றத்தாரிடத்தில் அன்புடையனாதலும், உயர் குடியில் பிறத்தலும், மன்னர் விரும்பும் நல்ல குணம் உடையனாதலும் தூது செல்பவனின் தன்மைகள் ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Benevolence high birth, the courtesy kings love:-
  These qualities the envoy of a king approve.
 • Meaning
  The qualification of an ambassador are affection (for his relations) a fitting birth, and the possession of attributes pleasing to royalty.

Leave a comment