0682. அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை

Rate this post

0682. அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை

0682. Anbarivu Aaraaindha Solvanmai

 • குறள் #
  0682
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு
  இன்றி யமையாத மூன்று.
 • விளக்கம்
  அன்பும், அறிவும், ஆராய்ந்த சொல்வன்மையுமாகிய மூன்றும் தூது சொல்பவரிடம் இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத குணங்கள்.
 • Translation
  in English
  Love, knowledge, power of chosen words, three things,
  Should he possess who speaks the words of kings.
 • Meaning
  Love (to his sovereign), knowledge (of his affairs), and a discriminating power of speech (before other sovereigns) are the three sine qua non qualifications of an ambassador.

Leave a comment