0685. தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி

Rate this post

0685. தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி

0685. Thogachchollith Thoovaatha Neekki

 • குறள் #
  0685
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
  நன்றி பயப்பதாந் தூது.
 • விளக்கம்
  செய்திகளைச் சொல்லும்போது தொகுத்துச் சொல்லியும், பயனில்லாதவற்றை நீக்கியும், இனிய சொற்களால் மகிழும்படி சொல்லியும் நன்மையைச் செய்பவனே தூதனாவான்.
 • Translation
  in English
  In terms concise, avoiding wrathful speech, who utters pleasant word,
  An envoy he who gains advantage for his lord.
 • Meaning
  He is an ambassador who (in the presence of foreign rulers) speaks briefly, avoids harshness, talks so as to make them smile, and thus brings good (to his own sovereign).

Leave a comment