0689. விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான்

Rate this post

0689. விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான்

0689. Vidumaatram Vendharkku Uraippaan

 • குறள் #
  0689
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  தூது (Thoothu)
  The Envoy
 • குறள்
  விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம்
  வாய்சேரா வன்கணவன்.
 • விளக்கம்
  தன் அரசன் சொன்ன சொல்லை வேற்று அரசரிடம் சென்று சொல்வதற்கு உரியவன், தனக்கு வரும் துன்பத்துக்கு அஞ்சித் தாழ்வான சொல்லை வாய் தவறியும் சொல்லாத உறுதியுடையவனாவான்.
 • Translation
  in English
  His faltering lips must utter no unworthy thing,
  Who stands, with steady eye, to speak the mandates of his king.
 • Meaning
  He alone is fit to communicate (his sovereign’s) reply, who possesses the firmness not to utter even inadvertently what may reflect discredit (on the latter).

Leave a comment