0692. மன்னர் விழைப விழையாமை

Rate this post

0692. மன்னர் விழைப விழையாமை

0692. Mannar Vizhaiba Vizhaiyaamai

 • குறள் #
  0692
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரால்
  மன்னிய ஆக்கந் தரும்.
 • விளக்கம்
  மன்னர் விரும்பியவற்றைத் தாம் விரும்பாதிருத்தல், அம்மன்னரால் நிலையான செல்வத்தைக் கொடுக்கச் செய்யும்.
 • Translation
  in English
  To those who prize not state that kings are wont to prize,
  The king himself abundant wealth supplies.
 • Meaning
  For ministers not to cover the things desired by their kings will through the kings themselves yield them everlasting wealth.

Leave a comment