0693. போற்றின் அரியவை போற்றல்

Rate this post

0693. போற்றின் அரியவை போற்றல்

0693. Potrin Ariyavai Potral

 • குறள் #
  0693
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் (Mannaraich Cherndhozhugal)
  Conduct in the Presence of the King
 • குறள்
  போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
  தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது.
 • விளக்கம்
  தம்மைக் காத்துக் கொள்ள விரும்பினால், தம்மிடம் பிழைகள் வராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும்; மன்னர் சந்தேகம் கொண்டு விட்டால், பின்னர் அவரைத் தெளிவித்தல் யார்க்கும் அரிதாகும்.
 • Translation
  in English
  Who would walk warily, let him of greater faults beware;
  To clear suspicions once aroused is an achievement rare.
 • Meaning
  Ministers who would save themselves should avoid (the commission of) serious errors for if the king’s suspicion is once roused, no one can remove it.

Leave a comment