0701. கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான்

Rate this post

0701. கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான்

0701. Kooraamai Nokkik Kuripparivaan

 • குறள் #
  0701
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
  மாறாநீர் வையக் கணி.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நினைப்பதை அவன் சொல்லாமலே முகத்தைப் பார்த்து அறிபவன், எப்பொழுதும் கடல் சூழ்ந்த உலகத்தவர்க்கு ஓர் அணியாவான்.
 • Translation
  in English
  Who knows the sign, and reads unuttered thought, the gem is he,
  Of earth round traversed by the changeless sea.
 • Meaning
  The minister who by looking (at the king) understands his mind without being told (of it), will be a perpetual ornament to the world which is surrounded by a never-drying sea.

Leave a comment