0706. அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல்

Rate this post

0706. அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல்

0706. Aduththathu Kaattum Palingupol

 • குறள் #
  0706
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
  கடுத்தது காட்டும் முகம்.
 • விளக்கம்
  தன்னையடுத்த பொருளின் நிறத்தைத் தான் கொண்டு காட்டும் பளிங்குபோல, ஒருவன் மனத்தில் இருப்பதை அவன் முகம் காட்டும்.
 • Translation
  in English
  As forms around in crystal mirrored clear we find,
  The face will show what’s throbbing in the mind.
 • Meaning
  As the mirror reflects what is near so does the face show what is uppermost in the mind.

Leave a comment