0707. முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ

Rate this post

0707. முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ

0707. Mugaththin Muthukkuraindhathu Undo

 • குறள் #
  0707
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்
  காயினும் தான்முந் துறும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் விருப்பம் கொண்டாலும் வெறுப்பு அடைந்தாலும் முகம் அதனை அறிந்து மலர்ந்தும் சுருங்கியும் காட்டும்; ஆகையால் அந்த முகம்போல அறிவு மிக்கது வேறு உண்டோ?
 • Translation
  in English
  Than speaking countenance hath aught more prescient skill?
  Rejoice or burn with rage, ’tis the first herald still!
 • Meaning
  Is there anything so full of knowledge as the face ? (No.) it precedes the mind, whether (the latter is) pleased or vexed.

Leave a comment