0710. நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல்

Rate this post

0710. நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல்

0710. Nunniyam Enbaar Alakkungkol

 • குறள் #
  0710
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்
  கண்ணல்லது இல்லை பிற.
 • விளக்கம்
  நுட்பமான அறிவுடையவர் என்றிருக்கும் அமைச்சர், அரசனது கருத்தை அளக்கும் கோலாவது, அராயுங்கால் அவனது கண்களேயன்றி வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  The men of keen discerning soul no other test apply
  (When you their secret ask) than man’s revealing eye.
 • Meaning
  The measuring-rod of those (ministers) who say “we are acute” will on inquiry be found to be their (own) eyes and nothing else.

Leave a comment