0711. அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக

Rate this post

0711. அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக

0711. Avaiyarindhu Aaraindhu Solluga

 • குறள் #
  0711
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  அவையறிநது ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
  தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
 • விளக்கம்
  சொற்களைப் பயன்படுத்தத் தெரிந்த தூய குணமுடையவர், தாம் சொல்லும்போது அவையை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்வாராக.
 • Translation
  in English
  Men pure in heart, who know of words the varied force,
  Should to their audience known adapt their well-arranged discourse.
 • Meaning
  Let the pure who know the arrangement of words speak with deliberation after ascertaining (the nature of) the court (then assembled).

Leave a comment