0720. அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால்

Rate this post

0720. அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால்

0720. Anganaththul Ukka Amizhthatraal

 • குறள் #
  0720
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்
  அல்லார்முன் கோட்டி கொளல்.
 • விளக்கம்
  அறிவால் தம்மினத்தாரல்லாதார் அவையில் நல்லவர் ஒன்றையும் சொல்லக்கூடாது; அவ்வாறு சொன்னால் தூய்மையற்ற முற்றத்தில் விழுந்த அமிழ்து போன்று வீணாகும்.
 • Translation
  in English
  Ambrosia in the sewer spilt, is word
  Spoken in presence of the alien herd.
 • Meaning
  To utter (a good word) in the assembly of those who are of inferior rank is like dropping nectar on the ground.

Leave a comment