0721. வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார்

Rate this post

0721. வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார்

0721. Vagaiyarindhu Vallavai Vaaisoraar

 • குறள் #
  0721
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
  தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.
 • விளக்கம்
  சொற்களைத் தொகுத்துக் கூறும் முறையினை அறிந்தவர், அவையின் தன்மையை அறிந்து, அறிஞர் அவையில் பிழைபடச் சொல்லமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Men, pure in heart, who know of words the varied force,
  The mighty council’s moods discern, nor fail in their discourse.
 • Meaning
  The pure who know the classification of words having first ascertained the nature (of the court) will not (through fear) falter in their speech before the powerful body.

Leave a comment