0722. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர்

Rate this post

0722. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர்

0722. Katraarul Katraar Enappaduvar

 • குறள் #
  0722
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
  கற்ற செலச்சொல்லு வார்.
 • விளக்கம்
  கற்றவர்கள் உள்ள அவையில், தாம் கற்றறிந்தவற்றை அவர்கள் ஏற்குமாறு சொல்லுபவர், கற்றவர்களுள் கற்றவர் எனப்படுவர்.
 • Translation
  in English
  Who what they’ve learned, in penetrating words heve learned to say,
  Before the learn’d among the learn’d most learn’d are they.
 • Meaning
  Those who can agreeably set forth their acquirements before the learned will be regarded as the most learned among the learned.

Leave a comment