0723. பகையகத்துச் சாவார் எளியர்

Rate this post

0723. பகையகத்துச் சாவார் எளியர்

0723. Pagaiyagaththuch Chaavaar Eliyar

 • குறள் #
  0723
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
  அவையகத்து அஞ்சா தவர்.
 • விளக்கம்
  பகைவர் நடுவே அஞ்சாது புகுந்து இறக்க வல்லவர் உலகத்தில் பலராவர்; அவையில் அஞ்சாமல் சென்று சொல்ல வல்லவர் சிலராவர்.
 • Translation
  in English
  Many encountering death in face of foe will hold their ground;
  Who speak undaunted in the council hall are rarely found.
 • Meaning
  Many indeed may (fearlessly) die in the presence of (their) foes; (but) few are those who are fearless in the assembly (of the learned).

Leave a comment