0724. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித்

Rate this post

0724. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித்

0724. Katraarmun Katra Selachchollith

 • குறள் #
  0724
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற
  மிக்காருள் மிக்க கொளல்.
 • விளக்கம்
  கற்றோர் உள்ள அவையில் தாம் கற்றவற்றை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு சொல்லித் தாம் கற்றவற்றைவிட அதிகமான பொருளை அதிகமாகக் கற்றவரிடத்தில் அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  What you have learned, in penetrating words speak out before
  The learn’d; but learn what men more learn’d can teach you more.
 • Meaning
  (Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more (knowledge) from their superiors (in learning).

Leave a comment