0727. பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள்

Rate this post

0727. பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள்

0727. Pagaiyagaththup Pedigai Olvaal

 • குறள் #
  0727
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அஞ்சாமை (Avai Anjaamai)
  Not to Dread the Council
 • குறள்
  பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்து
  அஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.
 • விளக்கம்
  அவைக்கு அஞ்சுகின்றவன் கற்ற நூல், பகைவர் நடுவே பேடித் தன்மையுள்ளவன் கையில் பிடித்த கூரிய வாளை ஒக்கும்.
 • Translation
  in English
  As shining sword before the foe which ‘sexless being’ bears,
  Is science learned by him the council’s face who fears.
 • Meaning
  The learning of him who is diffident before an assembly is like the shining sword of an hermaphrodite in the presence of his foes.

Leave a comment