0731. தள்ளா விளையுளும் தக்காரும்

Rate this post

0731. தள்ளா விளையுளும் தக்காரும்

0731. Thallaa Vilaiyulum Thakkaarum

 • குறள் #
  0731
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
  செல்வரும் சேர்வது நாடு.
 • விளக்கம்
  குறைவில்லாத விளைபொருளை விளைவிப்போரும், அறவழியில் ஒழுகுவோரும், குறைவில்லாத செல்வமுடையோரும் சேர்ந்து வாழும் இடமே நாடு ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Where spreads fertility unfailing, where resides a band,
  Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a ‘land’.
 • Meaning
  A kingdom is that in which (those who carry on) a complete cultivation, virtuous persons, and merchants with inexhaustible wealth, dwell together.

Leave a comment