0734. உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும்

Rate this post

0734. உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும்

0734. Urupasiyum Ovaap Piniyum

 • குறள் #
  0734
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
  சேரா தியல்வது நாடு.
 • விளக்கம்
  மிக்கபசியும், நீங்காத நோயும், அழிவுக்குரிய பகையும் இல்லது நடப்பதே சிறந்த நாடாகும்.
 • Translation
  in English
  That is a ‘land’ whose peaceful annals know,
  Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.
 • Meaning
  A kingdom is that which continues to be free from excessive starvation, irremediable epidemics, and destructive foes.

Leave a comment