0735. பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும்

Rate this post

0735. பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும்

0735. Palkuzhuvum Paazhseiyum Utpagaiyum

 • குறள் #
  0735
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
  கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு.
 • விளக்கம்
  மாறுபட்ட பல கூடங்களும், உடனிருந்தே பாழ் செய்யும் உட்பகையும், அரசனுக்குத் தொல்லை கொடுக்கும் கொலைத் தொழிளரும் இல்லாததே நாடாகும்.
 • Translation
  in English
  From factions free, and desolating civil strife, and band
  Of lurking murderers that king afflict, that is the ‘land’.
 • Meaning
  A kingdom is that which is without various (irregular) associations, destructive internal enemies, and murderous savages who (sometimes) harass the sovereign.

Leave a comment