0739. நாடென்ப நாடா வளத்தன

Rate this post

0739. நாடென்ப நாடா வளத்தன

0739. Naadenba Naadaa Valaththana

 • குறள் #
  0739
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  நாடு (Naadu)
  The Land
 • குறள்
  நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
  நாட வளந்தரு நாடு.
 • விளக்கம்
  வாழ்வார் தேடி வருந்தாமல் தானே வரும் செல்வத்தை உடைய நாடே நாடு எனப்படும்; வருந்தித் தேடச் செல்வம் வரும் நாடு நாடு ஆகமாட்டாது.
 • Translation
  in English
  That is a land that yields increase unsought,
  That is no land whose gifts with toil are bought.
 • Meaning
  The learned say that those are kingdom whose wealth is not laboured for, and those not, whose wealth is only obtained through labour.

Leave a comment