0744. சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி

Rate this post

0744. சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி

0744. Sirukaapir Peridaththa Thaagi

 • குறள் #
  0744
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
  ஊக்கம் அழிப்ப தரண்.
 • விளக்கம்
  காக்க வேண்டிய இடம் சிறியதாயும், அகன்ற இடத்தையுடையதாயும், சூழ்ந்த பகைவைன் ஊக்கத்தை அழிப்பதாயும் உள்ளதே அரண்.
 • Translation
  in English
  A fort must need but slight defence, yet ample be,
  Defying all the foeman’s energy.
 • Meaning
  A fort is that which has an extensive space within, but only small places to be guarded, and such as can destroy the courage of besieging foes.

Leave a comment