0745. கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி

Rate this post

0745. கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி

0745. Kolarkarithaaik Kondakoozhth Thaagi

 • குறள் #
  0745
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
  நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண்.
 • விளக்கம்
  பகைவர் கைப்பற்றுதற்கரியதாய், உள்ளே பலவகை உணவுப் பொருட்களை உடையதாய், வீரர் நின்று போர் செய்வதற்கு வாய்ப்புடையதாய் உள்ளதே அரண்.
 • Translation
  in English
  Impregnable, containing ample stores of food,
  A fort for those within, must be a warlike station good.
 • Meaning
  A fort is that which cannot be captured, which abounds in suitable provisions, and affords a position of easy defence to its inmates.

Leave a comment