0749. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய

Rate this post

0749. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய

0749. Munaimugaththu Maatralar Saaya

 • குறள் #
  0749
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரணியல் (Araniyal) – Essentials of a State
 • அதிகாரம்
  அரண் (Aran)
  The Fortification
 • குறள்
  முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
  வீறெய்தி மாண்ட தரண்.
 • விளக்கம்
  போர் நடக்கும் இடத்தில் பகைவர் அழியும்படி, உள்ளே நிற்பவர் செய்யும் போர்ச்செயலால் உயர்வு பெற்றுச் சிறந்ததே அரண்.
 • Translation
  in English
  At outset of the strife a fort should foes dismay;
  And greatness gain by deeds in every glorious day.
 • Meaning
  A fort is that which derives excellence from the stratagems made (by its inmates) to defeat their enemies in the battlefield.

Leave a comment