0755. அருளொடும் அன்பொடும் வாராப்

Rate this post

0755. அருளொடும் அன்பொடும் வாராப்

0755. Arulodum Anbodum Vaaraap

 • குறள் #
  0755
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
  புல்லார் புரள விடல்.
 • விளக்கம்
  தாம் குடிகளிடம் செய்யும் அருளோடும், குடிகள் தம்மிடம் செய்யும் அன்போடும் கூடிவராத பொருளை அரசர் ஏற்காது விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Wealth gained by loss of love and grace,
  Let man cast off from his embrace.
 • Meaning
  (Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love.

Leave a comment