0758. குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால்

Rate this post

0758. குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால்

0758. Kunreri Yaanippor Kandatraal

 • குறள் #
  0758
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
  உண்டாகச் செய்வான் வினை.
 • விளக்கம்
  தனது கையிலே பொருளை வைத்துக் கொண்டு ஒரு செயலைச் செய்வது, ஒருவன் மலைமீது ஏறி யானைப் போரைப் பார்ப்பது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  As one to view the strife of elephants who takes his stand,
  On hill he’s climbed, is he who works with money in his hand.
 • Meaning
  An undertaking of one who has wealth in one’s hands is like viewing an elephant-fight from a hilltop.

Leave a comment