0759. செய்க பொருளைச் செறுநர்

Rate this post

0759. செய்க பொருளைச் செறுநர்

0759. Seiga Porulaich Cherunar

 • குறள் #
  0759
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  கூழியல் (Koozhiyal) – Making Wealth
 • அதிகாரம்
  பொருள் செயல் வகை (Porul Seyal Vagai)
  Way of Accumulating Wealth
 • குறள்
  செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
  எஃகதனிற் கூரிய தில்.
 • விளக்கம்
  பொருளைத் தேடிச் சேர்த்தல் வேண்டும்; அது பகைவர் செருக்கைக் கெடுக்கும் ஆயுதமாகும்; அதுபோலக் கூறிய ஆயுதம் வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Make money! Foeman’s insolence o’ergrown
  To lop away no keener steel is known.
 • Meaning
  Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it.

Leave a comment