0766. மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு

Rate this post

0766. மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு

0766. Maramaanam Maanda Vazhichchelavu

 • குறள் #
  0766
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
  எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.
 • விளக்கம்
  வீரமும், மானமும், முன் வீரர்கள் சென்ற வழியில் செல்லுதலும், அரசனால் நம்பப்படுதலும் ஆகிய நான்கும் படைக்குச் சிறந்தவை.
 • Translation
  in English
  Valour with honour, sure advance in glory’s path, with confidence;
  To warlike host these four are sure defence.
 • Meaning
  Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army.

Leave a comment