0769. சிறுமையும் செல்லாத் துனியும்

Rate this post

0769. சிறுமையும் செல்லாத் துனியும்

0769. Sirumaiyum Sellaath Thuniyum

 • குறள் #
  0769
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
  இல்லாயின் வெல்லும் படை.
 • விளக்கம்
  படை தன் அளவில் சுருங்குதலும், தலைவரிடம் நீங்காத வெறுப்பும், வறுமையும் இல்லையாயின், அது பகைவரை வெல்லும்.
 • Translation
  in English
  Where weakness, clinging fear and poverty
  Are not, the host will gain the victory.
 • Meaning
  An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty.

Leave a comment