0770. நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும்

Rate this post

0770. நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும்

0770. Nilaimakkal Saala Udaiththeninum

 • குறள் #
  0770
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  படையியல் (Padaiyiyal) – Army
 • அதிகாரம்
  படைமாட்சி (Padaimaatchi)
  The Excellence of an Army
 • குறள்
  நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
  தலைமக்கள் இல்வழி இல்.
 • விளக்கம்
  போரில் பின்வாங்காத வீரர்களை அதிகமாக உடையதாயினும் தனக்குத் தலைவர் இல்லாத படை நிலைபெறாது.
 • Translation
  in English
  Though men abound, all ready for the war,
  No army is where no fit leaders are.
 • Meaning
  Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals.

Leave a comment